Polityka prywatności

Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. przywiązuje bardzo dużą wagę do przejrzystości działania i ceni podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Gwarancja poufności i ochrony Państwa danych jest dla nas ważna, dlatego dokładamy starań, by przyjęte zasady przetwarzania danych odbywały się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz zapewniały ich poufność i należyte bezpieczeństwo. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (zwana dalej: Polityką) ma na celu wyjaśnienie oraz poinformowanie m. in. na jakich zasadach i w jakim celu będą przetwarzane Państwa dane osobowe i zgromadzone pliki cookies, jak wygląda polityka prywatności, w związku z korzystaniem z naszego serwisu. Osoba, która odwiedza serwis i z niego aktywnie korzysta, tym samym wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym dokumencie.

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce jest mowa o administratorze, rozumie się przez to Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Informacje o Administratorze Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Milionowej 21. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu 501 001 157 lub mailowo iod@zak.edu.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przygotowania oferty drogą elektroniczna lub telefoniczną, przygotowania umowy oraz innych działań podejmowanych na Pani / Pana żądanie. W przypadku przygotowania umowy o świadczenie usług edukacyjnych wymagane będzie również podanie danych dodatkowych, poprzez kontakt podjęty telefonicznie ze strony Centrum Nauki i Biznesu ŻAK. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Centrum Nauki i Biznesu ŻAK oraz inne podmioty które realizują zadania na jego rzecz. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w sytuacjach przewidzianym prawem) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych, w tym podanie danych dodatkowych służących przygotowaniu umowy, jest dobrowolne, jednak ich niepodanie albo brak zgody uniemożliwi podjęcie przez nas działania. Pana/Pani dane mogą również być poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (czyli profilowaniu) w celu dopasowania i personalizacji oferty, propozycji wyboru typu szkoły i kierunku kształcenia, specjalności czy trybu nauki.

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Kawczyńskiego, z którym można skontaktować się mailowo po adresem: iod@zak.edu.pl.

Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach:

 • Przesyłanie informacji marketingowych o usługach i produktach na wskazany przez Państwa adres e-mail lub numer telefonu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, przy czym na wykorzystanie Państwa kanałów komunikacji (numer telefonu, adres e-mail) do wysyłki informacji marketingowych, potrzebujemy zgody w myśl art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody bądź wniesienia skutecznego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych.
 • Uzyskania dostępu do darmowych kursów video i arkuszy maturalnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci udzielenia dostępu do materiałów szkoleniowych. Dane będą przetwarzane (przechowywane w naszych systemach) do momentu rozpatrzenia wniesionego przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia wniosku o usunięcie danych lub też do momentu ustania celu ich przetwarzania.
 • Nawiązanie kontaktu z Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda w celu przedstawienia oferty marketingowo-informacyjnej dotyczącej zajęć edukacyjnych przez Nas prowadzonych – kontakt telefoniczny/sms i/lub poprzez pocztę elektroniczną, w zależności od wybranego kanału komunikacji). W przypadku zawarcia umowy w zakresie zajęć edukacyjnych podstawą do przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Działania te zostaną zakończone po dokonaniu kontaktu z naszej strony.
 • Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Centrum Nauki i Biznesu ŻAK działaniami i świadczeniem usług – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do momentu ich przedawnienia.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo dostępu do treści swoich danych — art. 15 RODO – prawo do potwierdzenia, czy są przetwarzane dane osobowe dotyczące Pana/Pani, jeżeli ma to miejsce, do dostępu do Pana/Pani danych oraz pozyskania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania danych — art. 16 RODO – prawo do wniosku o sprostowanie danych osobowych oraz ich uzupełnienia.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO – prawo przysługuje w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa. Nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku o usunięcie danych w sytuacji m. in. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy przetwarzanie jest prawnym obowiązkiem Administratora – prawo to przysługuje w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO – prawo do wstrzymania przetwarzania danych na warunkach wskazanych w przepisach prawa.
 • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RDOO – prawo do przeniesienia danych do innego konkretnie wskazanego Administratora – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO oraz w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych — art. 21 RODO – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  6 ust. 1 lit. f RODO) –  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • Prawo do cofnięcia zgody uprzednio wyrażonej na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na określoną ścieżkę kontaktu, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na ważność i zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby prowadzenia serwisu www.maturzysta.edu.pl, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora. Dane osobowe mogą być również przekazywane do Google LLC, któremu przekazywany będzie adres IP w formie zanonimizowanej (zaszyfrowanej) w celu generowania statystyk, a także organom publicznym uprawnionym do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych, przyjętych przez Komisję (UE).

Profilowanie

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dobrowolność przekazania danych osobowych

Korzystanie z serwisu oraz podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające serwis jest dobrowolne.

Serwisy społecznościowe

Prowadzimy w ramach serwisów społecznościowych YouTube, Facebook i Instagram, TikTok profile: Żak Szkoła  Twitter  Reddit profile: https://www.reddit.com/user/maturzysta_edu, https://twitter.com/maturzystaedu

Korzystamy z usług oferowanych przez takich dostawców jak Meta (Facebook i Instagram) w związku z czym pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od użytkowników Serwisu, częściowo zaś z profili użytkowników w portalach społecznościowych wskazanych wyżej.

 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane bezpośrednio od użytkowników, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla użytkownika. Użytkownik może korzystać z Serwisu nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym.
 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane użytkowników z profili użytkowników w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram, ujawnieniu będą podlegały dane o użytkownikach w formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez Facebook i Instagram.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z politykami prywatności dostawców, z których usług korzystamy:

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/policy

Instagram – https://privacycenter.instagram.com/policy/

Polityka cookies

Informacje ogólne

Serwis www.maturzysta.edu.pl korzysta z plików cookies.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, smartfonie). Mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia, zapisanego w pliku. Umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji serwisu www.maturzysta.edu.pl oraz są wykorzystywane w celu usprawnienia korzystania z serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Milionowej 21. Do zarządzania zgodami użytkowników odnośnie użycia plików cookies stosujemy narzędzie zewnętrznego dostawcy tj. Cookiebot.

Rodzaje cookies i cel ich wykorzystywania

W ramach naszego serwisu wykorzystujemy Cookies niezbędne, obowiązkowe dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz oferowanych w ramach strony funkcjonalności. Niezbędne pliki cookies przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej.

Administrator wykorzystuje pliki cookies między innymi w celu:

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości – pliki cookies statystyczne;
 • w celach marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania użytkownik podejmował na stronie w celu dopasowania treści i reklam do zainteresowań i potrzeb użytkownika – pliki cookies marketingowe;
 • w celu dostosowywania strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, np. wyboru wersji językowej strony pliku cookies dotyczące preferencji.

Użytkownik za pomocą funkcji oferowanych przez naszą stroną może dokonać wyboru co do wykorzystania poszczególnych kategorii plików cookies – wyrażając świadomą i dobrowolną zgodę w tym zakresie. Ponadto użytkownik w każdej chwili może zmienić te ustawienia przy użyciu udostępnionych w tym celu narzędzi.

W stosunku do danych osobowych gromadzonych za pomocą technologii cookies, użytkownikowi przysługują prawa wskazane w rozdziale „Prawa osób, których dane dotyczą” Polityki prywatności.

Użytkownik może także, poza funkcją obsługi zgody w ramach strony internetowej, w każdym czasie zablokować umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może być wówczas konieczne ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową. Może to również mieć wpływ na funkcjonowanie naszej strony internetowej lub nawet ją zablokować.

Użytkownik może także usunąć wszystkie pliki cookie, które znajdują się już na jego urządzeniu, czyszcząc historię przeglądania w przeglądarce. Spowoduje to usunięcie wszystkich plików cookies ze wszystkich odwiedzonych witryn. Należy jednak pamiętać, że Użytkownik może również utracić niektóre zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje witryny).

Większość przeglądarek pozwala na wyświetlanie oraz zarządzanie, blokowanie i usuwanie plików cookies na stronach internetowych. Użytkownik może samodzielnie zarządzać swoimi uprawnieniami dotyczącymi plików cookies, natomiast musi pamiętać, że usuwając pliki cookies, wszystkie ustawione przez niego preferencje mogą zostać utracone, w tym również możliwość rezygnacji z plików cookies. Poniżej zamieszczamy wskazówki dotyczące sposobu zarzadzania plikami cookies w popularnych przeglądarkach internetowych.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu niżej wymienionych przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome;
 • Mozilla Firefox;
 • Microsoft Internet Explorer;
 • Microsoft Edge;
 • Opera;
 • MacOS Safari i Safari.